Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
BABOR Beauty Spa Olomouc, Švýcarské nábřeží 6, 779 00 Olomouc

I. Úvodní ustanovení

1. BABOR Beauty Spa Olomouc nabízí širokou škálu kosmetických ošetření a služeb za podmínek mezinárodní značky BABOR, za podmínek stanovených právními předpisy, smlouvou o poskytování služeb (dále jen „Smlouva") a těmito Obchodními podmínkami.
2. Provozovatelem BABOR Beauty Spa Olomouc je MUDr. Radan Vidura, Ph.D., adresa sídla: Havlíčkova 172, 783 45, Senice na Hané, IČ: 75135205, fyzická osoba podnikatel, zapsaná v Živnostenském rejstříku (dále jen „Poskytovatel").
3. Adresa provozovny a poštovní adresa pro doručování Poskytovateli je pro BABOR Beauty Spa Olomouc, Švýcarské nábřeží 6, 779 00 Olomouc, adresa pro doručování elektronické pošty: info@babor-beautyspa-olomouc.cz
4. Pro účely těchto Obchodních podmínek se „Službou" nebo „Službami" rozumí pouze služby poskytované prostřednictvím BABOR Beauty Spa Olomouc v oblasti kosmetiky.
5. Klientem je každá osoba, které jsou poskytovány Služby prostřednictvím Poskytovatele (dále jen „Klient").
6. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti Klienta a Poskytovatele, které vzniknou v souvislosti nebo na základě Smlouvy o poskytnutí Služby.

II. Způsob a podmínky poskytování služeb

1. Klient se pro poskytnutí Služeb BABOR Beauty Spa Olomouc objednává služby:
(i) BABOR ošetření obličeje
(ii) Pedikúra
(iii) Peeling a zábal těla
prostřednictvím rezervačního formuláře uveřejněného na webových stránkách: https://www.babor-beautyspa-olomouc.cz/rezervace , a to podle podmínek a omezení zde uvedených.
2. Pro poskytnutí ostatních služeb BABOR Beauty Spa Olomouc se Klient objednává telefonicky na tel. č.: 732 661 422 nebo e-mailem na adresu info@babor-beautyspa-olomouc.cz, nebo osobně na adrese Švýcarské nábřeží 6, 779 00 Olomouc.
3. Termín návštěvy platí až po jeho potvrzení ze strany Poskytovatele.
4. Poskytovatel je oprávněn pro potvrzení objednaného termínu poskytnutí Služby požadovat po Klientovi zaplacení zálohy na Služby (dále jen „Záloha"). Pokud není požadovaná Záloha zaplacena, není Poskytovatel povinen potvrdit Klientovi termín návštěvy a Službu poskytnout.
5. Při prvním objednání bude Poskytovatel po Klientovi požadovat následující údaje: jméno a příjmení Klienta, datum narození, korespondenční adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Odmítne-li Klient uvedené údaje Poskytovateli předat, není Poskytovatel povinen potvrdit mu termín návštěvy. Údaje poskytnuté Klientem podle tohoto odstavce budou Poskytovatelem použity výhradně pro účely komunikace s Klientem. S předanými osobními údaji bude nakládáno vždy podle platných právních předpisů vztahujících se na ochranu osobních údajů Klienta.
6. V případě, že se Klient nemůže dostavit na plánovanou návštěvu, jejíž termín mu byl Poskytovatelem potvrzen, z důvodu neočekávaných událostí, je povinen toto neprodleně sdělit Poskytovateli v souladu s článkem V. odst. 1 těchto Obchodních podmínek a v takovém případě platí storno podmínky uvedené v čl.V. těchto Obchodních podmínek.
7. Poskytovatel neručí za správnost provedené diagnostiky nebo správnost navrženého individuálního postupu při poskytování Služeb, jestliže Klient poruší své povinnosti podle článku III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek.

III. Práva a povinnosti Klienta a Poskytovatele

1. Klient podpisem uzavřením Smlouvy o poskytování služeb potvrzuje, že se důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, kterým zcela porozuměl a souhlasí s tím, že se tyto podmínky stanou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování Služeb.
2. Klient je oprávněn: (a) být Poskytovatelem plně informován o Službách, zejména jejich rozsahu včetně možných účinků, případných rizik a alternativních možností poskytnutí Služeb, termínu jejich poskytnutí, ceně a způsobu jejich úhrady (b) na řádné poskytnutí Služeb (c) znát jméno a příjmení pracovníků přímo zúčastněných na poskytování Služeb (d) reklamovat vady poskytovaných Služeb podle čl. VIII těchto Obchodních podmínek a (e) kdykoliv v průběhu poskytování Služeb s Poskytovatelem konzultovat postup poskytování Služeb.
3. Klient je povinen: (a) pravdivě, úplně a přesně informovat Poskytovatele před zahájením i v průběhu poskytování Služeb o sobě a svém zdravotním stavu a jeho dosavadním vývoji, včetně informací o infekčních onemocněních, o zdravotních a jiných souvisejících službách poskytovaných jinými poskytovateli, užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek a o dalších skutečnostech podstatných pro poskytování Služeb.
4. Poskytovatel je povinen: (a) poskytnout Klientovi veškeré informace podle těchto Obchodních podmínek a Smlouvy (b) na žádost Klienta mu pří splnění podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami potvrdit termín řádně objednané Služby (c) řádně poskytnout sjednanou Službu. Služba je poskytnuta řádně, jestliže byla provedena podle zásad odbornosti. Poskytovatel však neodpovídá za dosažení chtěného výsledku, který se nemusí dostavit.

IV. Cena Služeb a její úhrada

1. Cena Služby je stanovena v ceníku Poskytovatele, který je dostupný na webových stránkách Poskytovatele. Pro Služby kosmetického ošetření na adrese: www.babor-beautyspa-olomouc.cz u nabídky jednotlivých služeb. Cena Služby je uváděna včetně DPH.
2. Cena jednotlivé Služby je splatná vždy v den využití Služby.
3. Zaplacením ceny nebo Zálohy se rozumí předání hotovosti, platba platební kartou na terminálu Poskytovatele, připsání peněžité částky na účet poskytovatele platebních služeb Poskytovatele.
4. Úhradu může Klient provést
(i) Pro služby: BABOR ošetření obličeje, Pedikúra, Peeling a zábal těla, prostřednictvím platební brány při objednání služby prostřednictvím odkazu https://www.babor-beautyspa-olomouc.cz/rezervace, s tím, že při objednání a rezervaci Služby je Klient povinen uhradit požadovanou nevratnou zálohu na poskytnutí Služby, když bez zaplacením částky uvedené v rezervačním formuláři není možné službu objednat, neurčí-li Provozovatel výjimečně jinak a zbývající úhradu za provedenou Službu může klient provést (a) platební kartou na terminálu v provozovně Poskytovatele (b) platbou v hotovosti.
(ii) Pro ostatní služby (a) platební kartou na terminálu v provozovně Poskytovatele (b) platbou v hotovosti, neurčí-li Provozovatel v některých případech jinak.

V. Storno podmínky

1. Nemůže-li se Klient dostavit v termínu návštěvy potvrzeném Poskytovatelem, je povinen omluvit se nejpozději do 15.00 hodin předchozího pracovního dne, a to buď telefonicky na tel. 732 661 422 nebo e-mailem na adresu info@babor-beautyspa-olomouc.cz, nebo osobně na adrese Švýcarské nábřeží 6, 779 00 Olomouc. V takovém případě Klient bere na vědomí, že uhrazená záloha na poskytnutí Služby je nevratná a je započtena na odstupné (dle čl. VI.bod 2 Smlouvy) , které Poskytovateli náleží v případě, že Klient od Smlouvy odstoupí (nedostaví se k poskytnutí Služby).
2. Pokud se na ošetření z jakéhokoliv důvodu nemůže Klient dostavit, svoji rezervaci může postoupit jiné osobě, tuto změnu je povinen oznámit Poskytovateli předem telefonicky na čísle 732 661 422 nebo na e-mail info@babor-beautyspa-olomouc.cz.
3. Jestliže Klient vlastní Dárkový poukaz Babor Beauty Spa a zruší svoji rezervaci méně než 72 hod. před tímto termínem, bude Klientovi z hodnoty poukazu odečteno odstupné ve výši 900 Kč na nezbytné náklady. Pokud se na svůj termín ošetření nedostaví bez omluvy, propadá 100 % hodnoty dárkového poukazu. Poskytovatel si vyhrazujeme právo nepřijmout dárkový poukaz po splatnosti.

VI. Smlouva na poskytnutí Služby

1. Smlouva na poskytnutí Služby je uzavřena, jakmile Poskytovatel potvrdí objednávku Klienta učiněnou některým z výše uvedených způsobů, tedy buď prostřednictvím rezervačního formuláře, telefonicky, emailem a nebo osobně na adrese provozovny.
2. Klient může písemně od Smlouvy odstoupit (tj. zrušit objednávku či rezervaci) pouze ze závažných důvodů. Odstoupení je účinné okamžikem jejího doručení Poskytovateli, na adresu: Švýcarské nábřeží 6, 779 00 Olomouc
Písemná forma je zachována, je-li odstoupení doručeno Poskytovateli e-mailem na adresu: info@babor-beautyspa-olomouc.cz. Klient povinen uvést při doručování odstoupení celé jméno a příjmení, datum narození, identifikaci objednávky (termín uzavření, předmět Služby) a důvod odstoupení. Důvody odstoupení a případně způsob řešení bude Poskytovatel projednávat s Klientem individuálně. V případě služby BABOR ošetření obličeje, Pedikúra, Peeling a zábal těla se pro případ odstoupení sjednává odstupné ve výši zálohy, která byla Klientem zaplacena při objednání služby.
3. Poruší-li Klient v rozporu s článkem III. odst. 3 písm. b) těchto Obchodních podmínek svou povinnost poskytovat součinnost při poskytování Služby bez závažných důvodů, je Klient povinen uhradit poskytovateli plnou cenu Služby.
4. Poskytovatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu v případě, že ztratí způsobilost poskytovat sjednané Služby, nebo mu to organizační či zdravotní stav osoby službu poskytující nedovoluje, nebo v případě, že poskytnutí Služby nedovoluje zdravotní stav Klienta. Výpověď je účinná jejím doručením na kontakt Klienta, kterou uvedl při objednání Služby či osobně, pokud Klient kontakt neuvedl.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů Klienta je Poskytovatelem poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR") a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Osobní údaje Klienta budou Poskytovatelem zpracovávány, shromažďovány a uchovávány pouze pro účely plnění Smlouvy. Klient souhlasí, aby Poskytovatel shromažďoval, uchovával a zpracovával jeho citlivé osobní údaje v rozsahu dle čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Služby (dále společně jako „Osobní údaje"). Uvedený souhlas je poskytován pouze pro účely poskytování Služby.
3. Klient bere na vědomí, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně Osobních údajů.
4. Klient prohlašuje, že byl Poskytovatelem v souladu s Nařízením GDPR informován o: (a) Rozsahu zpracování Osobních údajů (b) Zdrojích Osobních údajů (c) Kategoriích Osobních údajů, které jsou předmět zpracování (d) Kategoriích subjektů údajů (e) Účelu zpracování Osobních údajů (f) Způsobu zpracování a ochrany osobních údajů (g) Době zpracování Osobních údajů (h) Právech subjektů údajů. Tuto povinnost Poskytovatel splní seznámením Klienta s „Prohlášením o zpracování osobních údajů", které Klient obdrží při podpisu Souhlasu, a které je rovněž k dispozici na webových stránkách Poskytovatele: www.babor-beautyspa-olomouc.cz

VIII. Reklamace

1. Poskytovatel informuje Klienta o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění.
2. Klient je oprávněn Službu reklamovat. O uplatněné reklamaci vydá Poskytovatel Klientovi písemné potvrzení. Reklamovat nelze újmy, které vznikly Klientovi jeho vlastním zaviněním, případně porušením jeho povinností stanovených těmito Obchodními podmínkami.
5. Reklamace musí být uplatněna písemně bez zbytečného odkladu po zjištění vady. K později učiněným reklamacím nebude brán vzhledem k povaze Služby zřetel. Reklamace musí obsahovat popis vady, v čem spočívá a jak se projevuje. Uplatnění reklamace bude Klientem zasláno v listinné formě na adresu: na adresu: Švýcarské nábřeží 6, 779 00 Olomouc
3. Písemná forma je zachována, je-li výpověď doručena Poskytovateli e-mailem na adresu: info@babor-beautyspa-olomouc.cz . Při reklamaci je Klient povinen uvést celé jméno a příjmení, datum narození, identifikaci objednávky (termín uzavření, předmět Služby) a další náležitosti stanovené v tomto odstavci.
4. Reklamaci vyřizuje Poskytovatel a to neprodleně dle svých možností, nejpozději však ve lhůtě 30ti dnů ode dne řádného uplatnění reklamace. Určí-li tak Poskytovatel v průběhu vyřizování reklamace, je Klient povinen dostavit se k Poskytovateli ke kontrolní návštěvě za účelem posouzení stavu Klienta. O vyřízení reklamace vydá Poskytovatel Klientovi písemné potvrzení.
5. Poskytovatel neodpovídá Klientovi za jakoukoli přímou či nepřímou majetkovou nebo nemajetkovou újmu, která mu vznikne v souvislosti s poskytováním Služby jeho zaviněním, popř. v důsledku porušení jeho povinností stanovených těmito Obchodními podmínkami.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem může být uskutečňována buď osobně, a to na adrese Švýcarské nábřeží 6, 779 00 Olomouc, písemně, e-mailem na adresu info@babor-beautyspa-olomouc.cz nebo telefonicky na tel. č.: 732 661 422 . Při použití způsobu komunikace emailem se má za to, že byla zachována písemná forma.
5. Poskytovatel je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně změnit s tím, že změna bude Klientovi oznámena jejich zveřejněním na internetových stránkách Poskytovatele www.babor-beautyspa-olomouc.cz Změny Obchodních podmínek nabývají vůči Klientovi účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, nejdříve však v den jejich zveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele. Pokud Klient se změnami nesouhlasí, že oprávněn Smlouvu vypovědět.
2. Veškeré právní vztahy mezi Klientem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi Klientem a Poskytovatelem vzniklé v souvislosti s poskytováním Služeb budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky. V případě spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: https://adr.coi.cz/CS.
3. Toto znění Obchodních podmínek nabývá platnosti dne 24.7.2020 a účinnosti jejich uveřejněním na webových stránkách Poskytovatele.